Lejebetingelser

§ 1. Anvendelsesområde

1.1. Anvendelsesområde

Nedenstående lejebetingelser er gældende for enhver leje af materiel eller plads hos Kran Elektro A/S (udlejer), med mindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af udlejer.

 

§ 2. Tilbud og Priser

2.1. Tilbud og priser

2.1.1. Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maximalt gældende 1 måned og afgives altid som opfordring til tilbud samt med forbehold for mellemleje. Alle angivne priser er eksklusive moms samt uden forbrugsstoffer og drivmidler.

2.1.2. Transport-, montage-, og demontagepriser er alle forudsat én løbende arbejdsgang.

2.3.Fakturering

2.3.1. Montage faktureres, når den er tilendebragt. Leje faktureres månedsvist forud. Demontage faktureres, når materiellet er modtaget på udlejers plads.

2.3.2. Ved forsinket betaling forrentes det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned fra fakturadato.

 

§ 3. Lejeperioden

3.1. Lejestart

Lejeperioden starter på det af udlejer bekræftede leverings-tidspunkt, opstillingstidspunktet, hvorefter ansvar og risiko for det lejede overgår til lejeren, indtil det lejede er tilbageleveret til udlejeren.

3.2. Lejeophør af tidsbestemte lejemål

Lejeperioden ophører på det af udlejer bekræftede ophørstids-punkt. Ophørstidspunkt kan i ordrebekræftelsen angives som en bestemt dato eller som et antal dage fra lejeperiodens start, jfr. § 2.1.

3.3. Periodeangivelser

Er ophørstidspunktet angivet som indenfor en periode, eksem-pelvist angivet med uge nummer, er ophørstidspunktet den sidste dag i perioden. Lejemålet anses som tidsbestemt.

3.4. Lejeophør af ikke-tidsbestemte lejemål

3.4.1. Ved ikke-tidsbestemte lejemål er fristen for afmelding (opsigelse) af elevatorer 10 hverdage. For tårnkraner og semi-mobilekraner er fristen for afmelding 15 hverdage. Såfremt der i denne periode indgår sædvanlige fri- og feriedage, herunder lørdage, forlænges afmeldingsperioden tilsvarende.

3.4.2. Afmelding er alene gyldig, når den er bekræftet af udlejer.

3.4.3. Lejemålet ophører ved det lejedes tilbagelevering til udlejers depot.

3.5. Manglende tilbagelevering

3.5.1. Såfremt det lejede ikke er returneret senest til det aftalte ophørstidspunkt, betaler lejeren leje, forsikring og alle øvrige med lejemålet forbundne udgifter indtil tilbageleveringen.

3.5.2. Det samme gælder såfremt lejers forhold, eller et forhold lejer er ansvarlig for, forhindrer det lejedes tilbagelevering.

 

§ 4. Leje og anden betaling

4.1. Lejen

Lejen beregnes pr. påbegyndt arbejdsdag i lejeperioden. Som arbejdsdag regnes hverdage, fra mandag til fredag, fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Eller fra mandag til onsdag kl. 06.00 til kl. 18.00 og torsdag 06.00 til kl. 15.00. Dette tidsrum kaldes herefter for lejetiden.

4.2. Lejetiden

4.2.1. Såfremt det lejede ønskes benyttet uden for det i pkt. 4.1 nævnte tidsrum, i weekenden eller på helligdage, er lejer forpligtet til at betale særskilt vederlag for benyttelsen. Vederlaget udgør 1/8-del af den på tilbuddet/ordrebe-kræftelsen anførte dagsleje pr. påbegyndt time.

4.2.2. Lejer accepterer data fra udstyrets elektroniske melde-og registreringssystemer, GPS, som bevis for udstyrets brug på de deri registrerede tidspunkter.

4.3. Lejens beregning

4.3.1. Leje beregnes uanset det lejedes stilstand, når stilstanden skyldes ønske fra lejer, når dette ikke er aftalt med udlejer, eller lejers øvrige forhold herunder lejerens fejlbetjening af det lejede. Tilsvarende gælder, når stilstanden skyldes pålæg fra tredjemand, herunder myndigheder og tilsyn, eller udefrakommende forhold herunder strømsvigt, vejrlig, strejke eller lignende.

4.3.2. Udover leje afholder lejer også alle afledte udgifter af enhver art, uanset årsagen til stilstanden.

4.4. Udgifter i forbindelse med stilstand

Udgifter, der opstår som følge af ovenstående forhold, er udlejer uvedkommende uanset årsagen til, at de opstår. Lejer afholder således samtlige de i forbindelse med stilstanden opståede udgifter, herunder udlejers krav, indirekte eller direkte omkostninger, afgifter eller bøder.

4.5. Påbud, afgifter, skatter, o. lign.

Udover de ovennævnte udgifter er udlejer berettiget til at viderefakturere lejer enhver udgift afledt af et påbud, afgift, skat eller lignende. Det samme gælder såfremt der er tale om en afgift, leje eller lignende opkrævet af det offentlige eller tredjemand, herunder leje eller afgift for benyttelse af det areal materiellet opstilles på.

 

§ 5. Brugere

5.1. Brugere

Det lejede stilles til lejers rådighed uden betjeningspersonel. Lejeren er forpligtet til udelukkende at lade kvalificeret personel betjene det lejede. Lejeren indestår for, at brugeren har de fornødne kvalifikationer, nødvendige godkendelser eller certifikater.

 

§ 6. Montage og Demontage

6.1. Syn af plads

Lejer har ansvaret for, at lejers repræsentant i form af formand/ingeniør/byggeleder er til stede på brugsstedet ved syn af plads og/eller det lejedes ankomst. Lejers repræsentant skal ved ankomst anvise korrekt opstillingssted. Lejer kan rådføre sig med udlejer i forbindelse med valg af maskine men det er lejer, der vælger og bærer ansvaret for at den valgte maskine er egnet.

6.2. Opstillingsstedet

6.2.1. Lejer oplyser uopfordret om højde på og afstand til omliggende bygninger, faststående genstande af enhver art og om andre forhold, der har betydning for det lejedes anvendelse og anvendelsesmuligheder.

6.2.2. Lejer bærer ansvaret for om underlaget herunder, om det er korrekt afrettet, kan optage kræfterne fra det lejede, afstandsforhold til grøfter, skjulte rør o. lign. Udlejer er berettiget til at kræve forhold undersøgt og dokumenteret før opstillingen.

6.2.3. Lejer har ansvaret for, at der på opstillingsstedet er tilstrækkelig plads for opstilling og nedtagning af det lejede.

Lejer bærer ansvaret for, at det lejede kan nedtages efter endt brug, hvorfor lejer ved anvisning af opstillingssted skal tage hensyn hertil. Dette kræver bl.a. at der er tilstrækkelige pladsforhold for de af udlejer valgte transport- og læssemidler, normalt kranbil, lastbil, blokvogn, truck og evt. mobilkran. Mobilkran skal kunne placeres op til 13 meter fra opstillingssted for kraner.

6.3. Kørevej til opstillingsstedet

Kørevej til opstillingsstedet skal være fast og egnet til den pågældende transport/kranbil. Endvidere skal der være tilstrækkelige pladsforhold til såvel montagen som af- og pålæsning af materiellet. Udlejer kan for lejers regning rekvirere køreplader til såvel maskinunderlag som kørevej.

6.4. El på pladsen

Ved det lejedes ankomst til opstillingsstedet skal der, ved opstillingsstedets center, være etableret el-forsyning såvel til brug for opstilling som til brug for det lejedes drift i lejeperioden. El-forsyningen skal opfylde de af udlejer stillede krav til strøm og spænding. Spændingsfald kan bevirke, at materiellet ikke kører korrekt.

6.5. Transport og montage

Såfremt intet andet er aftalt, afholder lejeren alle udgifter til transport og montage af det lejede, herunder opstilling, tilslutning til el, godkendelser, prøvebelastning, m.v. Ligeledes afholder lejer alle udgifter til nedtagning og tilbagetransport.

6.6. Særligt vedrørende kraner

6.6.1. Lejer stiller i forbindelse med opstilling og nedtagning af kraner kranføreren til rådighed. Kranføreren skal deltage i montagen og demontagen som medhjælp til udlejers kranmontør. Lejer bærer ansvaret for medhjælpen under montagen og arbejdets udførelse.

6.6.2. Ved opstilling på fundament skal dette være støbt og hærdet. Ved opstilling på nedstøbnings-mast/anker, skal masten/ankrene være nedstøbt i fundamentet og hærdet. Ved montage på bogier skal minimum 12 meter spor til kran være udlagt på bæredygtigt underlag. De anførte arbejder påhviler lejer, der afholder omkostningerne hertil.

6.7. Udgifter hidrørende fra klargøring

Såfremt udlejer vurderer, at et eller flere af ovennævnte forhold ikke er opfyldt, kan udlejer for lejers regning enten udbedre forholdet eller afbryde montagen. Udlejer kan i denne forbindelse bl.a. ordre: Opretning af underlag, ekstra hjælpemateriel som f.eks. mobilkran, køreplader til kørevej eller maskinunderlag, byggestrøm m.v. Uanset om udlejer afhjælper eller afbryder montagen, påhviler det lejer at betale alle deraf afledte udgifter, ud over det i lejeaftalen anførte, herunder ventetid, ekstra kørsel, leje af kabel, m.v.

 

§ 7. Tilbehør

7.1. Tilbehør

Lejer leverer selv kæder, wirer samt andet løftegrej til brug for det lejede. Lejer indestår selv for at disse er godkendt og egnede.

 

§ 8. Godkendelser m.v.

8.1. Brug

Under brugen har lejeren ansvaret for, at love og forskrifter overholdes, og lejeren er forpligtet til ikke at anvende det lejede til formål eller under forhold, hvortil det ikke er beregnet.

8.2. Anmeldelser og Godkendelser

8.2.1. Udlejer anmelder opstillingen til arbejdstilsynet, i det omfang dette er lovbefalet.

8.2.2. Lejer er forpligtet til, i det omfang det er påkrævet, at foretage andre anmeldelser og registreringer, herunder indhente godkendelse til opstilling hos relevante myndigheder.

 

§ 9. Reparation og vedligehold

9.1. Almindeligt slidtage og vedligehold

Udlejer udbedrer almindelig slidtage uden omkostning for lejer. Udbedring sker indenfor normal arbejdstid, 07.00.- 16.00, og lejer er forpligtet til at stille materiellet eksklusivt til rådighed for udlejer i det nødvendige tidsrum.

9.2. Daglig og ugentlig vedligeholdelse

Lejer afholder udgiften til og har ansvaret for det daglige og ugentlige vedligehold af det lejede. Lejer har samtidig med modtagelsen af det lejede fået udleveret en instruktionsbog gældende for det lejede.

9.3. Forbrugsartikler

Det påhviler lejer at udskifte og bekoste forbrugsartikler af enhver art, herunder bl.a. sikringer, lyskilder og lignende.

9.4. Misbrug af det lejede

Omkostninger til reparationer og servicekørsler som følge af lejers misbrug af det lejede afholdes af lejer og faktureres særskilt. Som misbrug forstås bl.a. enhver form for forkert betjening, overlast eller anden håndtering i strid med manualen eller udlejers forskrifter.

9.5. Meddelelse og udførelse

Det påhviler lejer straks at meddele udlejer enhver nødvendig vedligeholdelse eller reparation. Vedligeholdelse eller reparationer må alene udføres af udlejer eller efter særskilt aftale med denne.

9.6. Tilkald udenfor åbningstiden

Reparations- og vedligeholdelsesarbejder, der udføres for lejers regning, betales efter regning eller i henhold til særlig aftale om serviceabonnement. Ønsker lejer tilkald af montør udenfor normal åbningstid, aftales og betales dette særskilt. Gældende takster kan fremsendes efter anmodning.

9.7. Fejlmelding

Lejer skal i forbindelse med telefonisk fejlmelding stille en egnet medarbejder til rådighed ved maskinen. Medarbejderen skal såfremt det kræves, herunder via telefonen, medvirke til afhjælpning i op til 45 minutter.

 

§ 10. Skader

10.1. Meddelelse til udlejer

Lejer skal straks, der opstår skade på det lejede, meddele dette til udlejer. Skader der ikke uden ugrundet ophold med-deles udlejer, er ikke dækket af en evt. forsikring. Udgifter til udbedring af skader afholdes af lejer.

10.2. Fastgørelse af det lejede

Lejeren alene bærer ansvaret og risikoen for enhver skade, der hidrører fra fastgørelsen af det lejede. Udlejer er ikke for-pligtet til at fjerne bolte og lignende efter brug.

10.3. Renholdelse, ridser m.v.

I forbindelse med aflevering af materiellet anses manglende renholdelse, ridser, små buler og lignende som skader, der skal udbedres for lejers regning.

10.4. Opbevaring af kundemateriel

Såfremt Kran Elektro opbevarer en kundes materiel, er Kran Elektro ikke ansvarlig for skade, der måtte opstå under varetægten. Det påhviler ejeren at holde materiellet forsikret.

 

§ 11. Lejers ansvar og forpligtelser

11.1. Ansvar for det lejede

I lejeperioden bærer lejer det fulde ansvar og enhver risiko for det lejede.

11.2. Forsikring af det lejede

Det er lejers ansvar at tegne forsikringer for det lejede. Det påhviler således lejer at tegne ansvarsforsikring for det lejede, der dækker person- og tingsskade hvad enten det skadede tilhører lejeren eller tredjemand.

11.3. Maskin kaskoforsikring

I lejeperioden holder udlejer det lejede kaskoforsikret, med mindre andet aftales.

11.4. Anmeldelse af skade

Lejeren skal straks anmelde skader til udlejer, der anmelder overfor forsikringsselskabet. Skader udbedres af udlejer.

11.5. Dæknings omfang

11.5.1. Forsikringen dækker alene skader på det lejede og alene skader, der skyldes hændelige uheld, utilsigtet uforsigtighed og lignende. Dækningen omfatter alene de varige komponenter i det lejede, således er sliddele, sikringer, kæder, wirer og andet løbende gods ikke dækket.

11.5.2. Misbrug, fejlbetjening, overbelastning, vold mod det lejede og lignende forhold er undtaget fra dækningen.

11.5.3. Lejer betaler for udbedring med et beløb svarende til selvrisikoen, medmindre skaden skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Såfremt skaden ikke omfattes af forsikringsdækningen, hæfter lejeren fuldt ud for reparationen.

Forsikringsbetingelser udleveres på forlangende.

11.6. Anmeldelse af skade

Skader skal straks anmeldes til udlejer, der herefter anmelder skaden til forsikringsselskabet samt forestår udbedringen.

11.5. Selvrisiko for skade på materiel

Ved skade på det lejede skal lejeren betale den til enhver tid værende selvrisiko.

 

§ 12. Driftstab

12.1. Ansvaret

Lejeren bærer alene ansvaret og risikoen for ethvert driftstab, direkte eller indirekte tab, uanset årsagen hertil, hvad enten det skyldes stilstand, fejl eller mangler ved det lejede eller som følge af forsinkelse ved levering, servicering eller afhentning af det lejede.

 

§ 13. Vejrlig

13.1. Vejrlig

Udlejer er uden ansvar for det lejede og dets anvendelse i lejeperioden, herunder for gener, der skyldes vejrliget. Det er lejers ansvar at indstille brugen af det lejede når grænseværdierne for vejrlig nås. Grænseværdier udleveres på forlangende.

 

§ 14. Uanmodet tilsyn

14.1. Tilsyn

Udlejeren er i hele lejeperioden berettiget til, uden varsel og på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage tilsyn, service eller undersøgelse af det lejede.

Lejer er forpligtet til at stille materiellet eksklusivt til rådighed for udlejer i det nødvendige tidsrum.

 

§ 15. Misligholdelse

15.1. Væsentlig misligholdelse

15.1.1. Ved væsentlig misligholdelse er udlejeren berettiget til uden varsel at ophæve lejeaftalen.

15.1.2. Ved væsentlig misligholdelse forstås bl.a.: Lejer tages under insolvensbehandling herunder rekonstruktion og konkurs, tilbud om tvangsakkord, misbrug af det lejede, overbelastning af det lejede, det lejede betjenes af ikke kvalificeret personel, fremleje af det lejede uden aftale med udlejer, manglende opfyldelse af en forpligtelse i henhold til nærværende betingelser, tilbuddet eller anden aftale med tilknytning til lejeforholdet.

15.2. Almindelig misligholdelse

Anden misligholdelse berettiger udlejer til at opsige lejemålet med et varsel på 3 kalenderuger.

15.3. Omkostninger

Ved ophævelsen eller opsigelse jf. § 15 er udlejer berettiget til at nedtage og afhente det lejede for lejers regning og risiko.

 

§ 16 Force majeure

16.1 Udlejer er uden ansvar for manglende eller forsinket opfyldelse af en aftale på grund af force majeure som f.eks. strejke, lockout, blokade, krig, optøjer, uroligheder, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, manglende brændsel eller drivkraft, sammenbrud i produktionsanlæg, restriktioner af enhver art eller nogen anden årsag, der ligger udenfor udlejers kontrol, hvad enten forholdet har direkte eller indirekte indvirkning på det lejede.

16.2.

Lejer kan ikke på baggrund af ovennævnte fore majeure hæve aftalen og kan ikke gøre krav på afslag, godtgørelse eller erstatning af nogen art for driftstab eller lignende.  

 

§ 17. Lovvalg og værneting

17.1. Lovvalg

Enhver tvist mellem lejer og udlejer afgøres af dansk ret, således forstået som den ret der på tidspunktet for tvisten ville gælde mellem to parter hjemhørende i Danmark, vedrørende en sag uden internationale momenter.

17.2. Værneting

En eventuel retssag anlægges ved Retten i Aarhus som aftalt værneting.

Juni 2016

Kran Elektro A/S

Langelinie 53, Herskind

8464 Galten

Kontakt os

Kran Elektro A/S

Kernekompetencer

  • Salg og udlejning af byggekraner
  • Salg og udlejning af person- & godselevatorer
  • Transport og hejseopgaver

ISO 9001:2015