Skriv til os herunder

Vi besvarer henvendelser inden for 48 timer.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

lejebetingelser

§ 1. Anvendelsesområde

1.1.​Anvendelsesområde

Nedenstående lejebetingelser er gældende for enhver leje af materiel eller plads hos Kran Elektro A/S (udlejer), med mindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af udlejer.

§ 2. Tilbud og priser

2.1.​Tilbud og priser

Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maximalt gældende 1 måned og afgives altid som opfordring til tilbud samt med forbehold for mellemleje. Endvidere er alle priser angivet ex. moms og uden forbrugsstoffer og drivmidler.

Transport-, montage-, og demontagepriser er alle forudsat én løbende arbejdsgang.

2.2.Fakturering

Montage faktureres når den er tilendebragt. Leje faktureres månedsvist forud og demontage faktureres når materiellet er ankommet til udlejers plads.

For sen betaling medfører rykkergebyr på kr. 100,- samt påløbne renter med 2% pr. påbegyndt måned.

2.3 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser: netto 30 dage.

§ 3. Lejeperioden

3.1. Lejestart

Lejeperioden er en bestemt tidsperiode, der aftales særskilt mellem lejer og udlejer ved lejeaftalens indgåelse.

Lejeperioden kan forlænges, se § 3.4.

Er periodens ophør aftalt til et uge nummer, er ophørstidspunktet den sidste dag i ugen.

3.2. Risiko for det lejede

Efter det lejedes opstilling, opstillingstidspunkt, overgår ansvar og risiko for det lejede til lejeren, indtil det lejede tilbageleveres til udlejers depot, eller efter aftale nedtages af udlejer, herefter nedtagningstidspunktet.

3.3. Manglende tilbagelevering

Såfremt det lejede ikke er returneret senest det aftalte ophørstidspunkt, betaler lejeren leje, forsikring og alle øvrige med lejemålet forbundne udgifter indtil tilbageleveringen.

Det samme gælder såfremt lejers forhold eller et forhold lejer er ansvarlig for i øvrigt forhindrer det lejedes tilbagelevering.

Bestemmelserne om varsling af opsigelse i forlængelsesperioden jfr. § 3.4 er også gældende for dette stykke.

3.4.

Forlængelse

Ønsker udlejer at forlænge den aftalte lejeperiode jr. § 3.1. kan aftalen forlænges med op til 3 måneder. En forlængelse udover de 3 måneder kræver en fornyelse af lejeaftalen.

Fristen for afmelding (opsigelse) af aftalen i forlængelsesperioden på 3 måneder er; Elevatorer 10 hverdage. Tårnkran 1 måned (21 lejedage) og selvrejsende kran 14 dage (10 lejedage).

Såfremt der i denne periode indgår sædvanlige fri- og feriedage, herunder lørdage, forlænges afmeldingsperioden tilsvarende.

Afmelding er alene gyldig, når den er bekræftet af udlejer.

§ 4. Leje og anden betaling

4.1. Lejen

Lejen beregnes pr. påbegyndt arbejdsdag i lejeperioden. Som arbejdsdag regnes hverdage mandag til fredag, fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Eller mandag til onsdag kl. 06.00 til kl. 18.00 og torsdag 06.00 til kl. 15.00. Dette tidsrum kaldes herefter for lejetiden.

4.2. Lejetiden

Såfremt det lejede ønskes benyttet uden for det i pkt. 4.1 nævnte tidsrum, i weekenden eller på helligdage, er lejer forpligtet til at betale særskilt vederlag for benyttelsen. Vederlaget udgør 1/9-del af den på tilbuddet/ordrebekræftelsen anførte dagsleje pr. påbegyndt time ud fra maskinens GPS.

Lejer accepterer data fra udstyrets elektroniske melde-og registreringssystemer som bevis for udstyrets brug på de deri registrerede tidspunkter.

4.3. Lejens beregning.

Leje beregnes uanset det lejedes stilstand, når stilstanden skyldes ønske fra lejer, og stilstands-perioden ikke på forhånd

er aftalt mellem lejer og udlejer. Tilsvarende gælder, når stilstanden skyldes pålæg fra tredjemand, herunder myndigheder og tilsyn, eller udefrakommende forhold som strømsvigt, vejrlig, strejke o. lign. Ligeledes beregnes leje såfremt stilstanden skyldes lejerens fejlbetjening af det lejede.

Udover leje afholder lejer også alle afledte udgifter af enhver art, uanset om brugen skyldes lejers ønske eller et pålæg fra tredjemand.

Ved anvendelse af mobilkran i forbindelse med opstilling, nedtagning og eventuel yderligere brug i lejeperioden, betales udover kontraktsummen, for den tid hvor arbejdet måtte være afbrudt, som følge af vejrlig som forhindrer arbejdet.

4.4. Søn-og helligdage og lejestop.

For søn- og helligdage beregnes der leje som for en hverdag, uanset om der er tale om en helligdag eller lignende. Benyttes maskinen i en periode hvor der er aftalt lejestop, beregnes der leje for hele perioden.

4.5. Udgifter i forbindelse med stilstand

Udgifter, der opstår som følge af ovenstående forhold er udlejer uvedkommende uanset årsagen til, at de opstår. Det er således lejer, der afholder samtlige de i forbindelse med stilstanden opståede udgifter, herunder udlejers krav, indirekte eller direkte omkostninger, afgifter eller bøder.

4.6. Påbud, afgifter, skatter, o. lign.

Udover de ovennævnte udgifter er udlejer berettiget til at viderefakturere lejer enhver udgift afledt af et påbud, afgift, skat eller lignende. Det samme gælder såfremt der er tale om en afgift, leje eller lignende krævet af det offentlige eller tredjemand, herunder leje eller afgift for benyttelse af det areal materiellet opstilles på.

§ 5. Brugere

5.1. Brugere

Det lejede stilles til lejers rådighed uden betjeningspersonel. Lejeren er forpligtet til udelukkende at lade kvalificeret personel betjene det lejede. Lejeren indestår for, at brugeren har de fornødne kvalifikationer. Hejseredskaber må kun betjenes af personer som har certifikat; Krancertifikat A eller Uddannelsesbeviset Tårnkran og fastopstillede kraner over 8 m.

§ 6. Montage og Demontage

6.1. Syn af plads

Lejer har ansvaret for, at lejers repræsentant i form af formand/ingeniør/byggeleder er til stede på brugsstedet ved syn af plads og/eller det lejedes ankomst. Lejers repræsentant skal ved ankomst anvise korrekt opstillingssted. Lejer kan rådføre sig med udlejer i forbindelse med valg af maskine men det er lejer der vælger og bærer ansvaret for at den valgte maskine er egnet. Hvis intet andet er aftalt betales der særskilt for denne ydelse.

6.2. Opstillingsstedet

Lejer oplyser uopfordret om højde på og afstand til omliggende bygninger, faststående genstande af enhver art og om andre forhold, der har betydning for det lejedes anvendelse og anvendelsesmuligheder.

Lejer bærer ansvaret for om underlaget er korrekt afrettet samt kan optage kræfterne fra det lejede, herunder afstandsforhold til grøfter, skjulte rør o. lign. Udlejer er berettiget til at bekræfte forhold undersøgt og dokumenteret før opstillingen.

Lejer har ansvaret for, at der på opstillingsstedet er tilstrækkelig plads for opstilling og nedtagning af det lejede.

Lejer bærer ansvaret for, at det lejede kan nedtages efter endt brug, hvorfor lejer ved anvisning af opstillingssted skal tage hensyn hertil. Dette kræver bl.a. at der er tilstrækkelige pladsforhold for de af udlejer valgte transport- og læssemidler, normalt kranbil, lastbil, blokvogn, truck og evt. mobilkran. Mobilkran skal kunne placeres op til 13 meter fra opstillingssted for kraner.

6.3. Kørevej til opstillingsstedet

Kørevej til opstillingsstedet skal være fast og egnet til den pågældende transport/kranbil. Endvidere skal der være tilstrækkelige pladsforhold til såvel montagen som af- og pålæsning af materiellet. Udlejer kan for lejers regning rekvirere køreplader til såvel maskinunderlag som kørevej.

6.4. El på pladsen

Ved det lejedes ankomst til opstillingsstedet skal der ved opstillingsstedets center være etableret el-forsyning såvel til brug for opstilling som til brug for det lejedes drift i lejeperioden. El-forsyningen skal opfylde de af udlejer stillede krav til strøm og spænding. Spændingsfald kan bevirke at materiellet ikke kører korrekt.

6.5. Transport og montage

Såfremt intet andet er aftalt afholder lejeren alle udgifter til transport og montage af det lejede. Herunder opstilling, tilslutning til el, godkendelser, prøvebelastning, m.v. Ligeledes afholder lejer alle udgifter til nedtagning og tilbagetransport.

6.6. Særligt vedrørende kraner

Lejer stiller i forbindelse med opstilling og nedtagning af kraner kranføreren til rådighed. Kranføreren skal deltage i montagen og demontagen som medhjælp til vores kranmontør. Lejer bær ansvaret for medhjælpen under montagen arbejdets udførelse.

Ved opstilling på fundament skal dette være støbt og hærdet. Ved opstilling på nedstøbnings-mast/anker skal masten/ankrene være nedstøbt i fundamentet og hærdet. Ved montage på bogier skal minimum 12 meter kran spor være udlagt på bæredygtigt underlag. De anførte arbejder foretages af lejer, der også afholder omkostningerne hertil.

6.7. Udgifter hidrørende fra klargøring

Såfremt udlejer vurdere at et eller flere af ovennævnte forhold ikke er opfyldt kan udlejer for lejers regning enten udbedre eller afbryde montagen. Udlejer kan i denne forbindelse bl.a. ordre: opretning af underlag, ekstra hjælpemateriel som f.eks. mobilkran, køreplader til kørevej eller maskinunderlag, byggestrøm, m.v. Uanset om udlejer afhjælper eller afbryder montagen påhviler det lejer at betale alle deraf afledte udgifter ud over det i aftalen anførte, herunder ventetid, ekstra kørsel, leje af kabel, m.v.

§ 7. Tilbehør

7.1. Tilbehør

Lejer leverer selv kæder, wirer samt andet løftegrej til brug for det lejede. Lejer indestår selv for at disse er godkendt og egnede. 

§ 8. Godkendelser m.v.

8.1. Brug

Under brugen har lejeren ansvaret for, at love og forskrifter i øvrigt overholdes, og lejeren er forpligtet til ikke at anvende det lejede til formål eller under forhold, hvortil det ikke er beregnet.

8.2. Anmeldelser og Godkendelser

Udlejer anmelder opstillingen til arbejdstilsynet i det omfang dette er lovbefalet.

Lejer er forpligtet til, i det omfang det er påkrævet, at foretage andre anmeldelser og registreringer, herunder indhente godkendelse til opstilling hos de relevante myndigheder.

§ 9. Reparation og vedligehold

9.1. Almindeligt slidtage og vedligehold

Udlejer udbedrer almindelig slidtage uden omkostning for lejer. Udbedring sker indenfor normal arbejdstid og lejer er forpligtet til at stille materiellet eksklusivt til rådighed for udlejer i den nødvendige tid.

9.2. Daglig og ugentlig vedligeholdelse

Lejer afholder udgiften til og har ansvaret for det daglige og ugentlige vedligehold af det lejede. Lejer har samtidig med modtagelsen af det lejede fået udleveret en instruktionsbog gældende for det lejede.

9.3. Forbrugsartikler

Det påhviler lejer at udskifte og bekoste forbrugsartikler af enhver art, herunder bl.a. sikringer, lyskilder og lignende.

9.4. Misbrug af det lejede

Omkostninger til reparationer og servicekørsler som følge af lejers misbrug af det lejede afholdes af lejer og faktureres særskilt. Som misbrug forstås bl.a. enhver form for forkert betjening, overlast eller anden håndtering i strid med manualen eller udlejers forskrifter.

9.5. Meddelelse og udførelse

Det påhviler lejer at meddele udlejer enhver nødvendig vedligeholdelse eller reparation. Vedligeholdelse eller reparationer må alene udføres af udlejer eller efter særskilt aftale med denne.

9.6. Service og tilkald udenfor åbningstiden.

Kran Elektro har service mandag til torsdag fra kl, 07.00 til kl. 16.00. Fredag fra kl. 07.00 til kl. 15.00.

Reparations- og vedligeholdelsesarbejder, der udføres for lejers regning, betales efter regning eller i henhold til særlig aftale om serviceabonnement. Ønsker lejer tilkald af montør udenfor normal åbningstid, aftales og betales dette særskilt. Gældende takster kan fremsendes efter anmodning.

9.7. Fejlmelding

Lejer skal i forbindelse med telefonisk fejlmelding stille en egnet medarbejder til rådighed ved maskinen. Medarbejderen skal såfremt det kræves og via telefonen medvirke til afhjælpning i optil 45 minutter.

§ 10. Skader

10.1. Meddelelse til udlejer

Lejer skal straks denne konstaterer skade på det lejede, meddele dette til udlejer.

Udlejer sørger herefter for udbedring af skaden. Ved skader, der er omfattet af en i henhold til lejeaftalen tegnet forsikring, forestår udlejer anmeldelsen overfor forsikringsselskabet.

10.2. Fastgørelse af det lejede

Lejeren alene bærer ansvaret og risikoen for enhver skade, der hidrører fra fastgørelsen af det lejede. Udlejer er ikke forpligtet til at fjerne bolte eller lignende efter brug.

10.3. Renholdelse, ridser m.v.

Ved aflevering af det lejede anses også manglende renholdelse, ridser, små buler eller lignende som skader, der udbedres for lejers regning.

10.4. Opbevaring af kundemateriel
Såfremt Kran Elektro opbevarer en kundes materiel er Kran Elektro ikke ansvarlig for skade, der måtte opstå under varetægten. Det påhviler lejeren eller ejeren af materialet at holde det forsikret.

§ 11. Forsikring

11.1. Maskinforsikring

I det omfang det er aftalt, at det lejede i lejeperioden skal være omfattet af udlejers all-risk maskinforsikring, skal dette fremgå af lejeaftalen.

11.2. Omfang af forsikring

Forsikringen dækker pludseligt opståede skader på det lejedes varige komponenter.

Forsikringen dækker ikke

-​skader opstået ved grov uagtsomhed,

-​forsætlige skader,

-​skader der skyldes misbrug, fejlbelastning, overbelastning eller vold mod det lejede,

-​eller lignende forhold, der kan henføres til ovennævnte.

Forsikringen omfatter ikke; sliddele, sikringer, kæder, wirer og andet løbende gods.

Lejeren hæfter for skader, der ikke er omfattet af den tegnede forsikring.

Forsikringsbetingelser udleveres på forlangende.

Bestemmelserne om reparation og vedligeholdelse fremgår af §9 i nærværende lejebetingelser.

11.3. Selvrisiko

Ved enhver dækningsberettiget skade udgør selvrisikoen for lejeren kr. 25.000,-.

11.4. Tings- og personskader

Lejer er forpligtet til og ansvarlig for, at det lejede er omfattet af en af lejeren tegnet ansvarsforsikring, der dækker lejerens brug af det lejede.

Forsikringen skal dække lejerens ansvar person- og tingsskade ved brug af det lejede.

§ 12. Driftstab

12.1. Ansvaret

Lejeren bærer alene ansvaret og risikoen for ethvert driftstab, uanset årsagen hertil, direkte eller indirekte, hvad enten det skyldes stilstand, fejl eller mangler ved det lejede eller som følge af forsinkelse ved levering, servicering eller afhentning af det lejede.

§ 13. Vejrlig

13.1. Vejrlig

Udlejer er uden ansvar for det lejede og dets anvendelse i lejeperioden, herunder for gener, der skyldes vejrliget.
Det er lejers ansvar at indstille brugen af det lejede når grænseværdierne for vejrlig nås. Grænseværdier udleveres på forlangende.

§ 14. Uanmodet tilsyn

14.1. Tilsyn

Udlejeren er i hele lejeperioden berettiget til uden varsel og på et hvilket som helst tidspunkt at foretage tilsyn, service eller undersøgelse af det lejede.

Lejer er forpligtet til at stille materiellet eksklusivt til rådighed i den nødvendige tid.

§ 15. Misligholdelse

15.1. Væsentlig misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse er udlejeren berettiget til uden varsel at ophæve lejeaftalen.

Ved væsentlig misligholdelse forstås bl.a.: Lejers betalingsstandsning, tvangsakkord eller konkurs, Misbrug af det lejede, overbelastning af det lejede, betjenes af ikke kvalificeret personel, fremleje af det lejede uden aftale med udlejer, manglende opfyldelse af en forpligtelse i henhold til nærværende betingelser, tilbuddet eller anden aftale med tilknytning til lejeforholdet.

15.2. Almindelig misligholdelse

Anden misligholdelse berettiger udlejer til at opsige lejemålet med 3 kalender ugers varsel.

15.3. Omkostninger

Ved ophævelsen eller opsigelse jf. denne paragraf er udlejer berettiget til at nedtage og afhente det lejede for lejers regning og risiko.

§ 16. Lovvalg og værneting

16.1. Lovvalg

Enhver tvist mellem lejer og udlejer afgøres af dansk ret, således forstået som den ret der på tidspunktet for tvisten ville gælde mellem to parter hjemhørende i Danmark, vedrørende en sag uden internationale momenter.

16.2. Værneting

En eventuel tvist anlægges og afgøres ved udlejers danske hjemting.

Dato: August 2021

Kran Elektro A/S

Langelinie 53, Herskind

8464 Galten

Indhent et gratis og uforpligtende tilbud i dag

Er du interesseret i at indhente et gratis tilbud på kranservice, så tag kontakt til Kran Elektro A/S i dag. Du er altid velkommen til vores kranudlejning på telefon +45 86 24 17 66, og du naturligvis også sende os en e-mail på post@kran-elektro.dk.

Firmainformation

Kran Elektro A/S

CVR-nummer: 17826182

Langelinie 53, 8464 Galten

Klik her for rutevejledning

Kvalitetsbevidst kranservice

Hos Kran Elektro A/S har vi over 50 års erfaring inden for servicering, ​salg og udlejning af byggehejs og alle former for byggekraner, byggehejs og transportplatforme.

Vi går aldrig ned på kvaliteten i vores service eller ydelsessortiment og det kan ses i vores løsninger.