Salgs- og leveringsbetingelser

§1

Aftalen

1.1.
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg af materiel eller tjenesteydelser købt hos Kran Elektro A/S (sælger), med mindre andet aftales særskilt og skriftligt bekræftes af sælger.

1.2.

Forinden aftale om salg anses for indgået, skal aftalen være skriftligt bekræftet af sælgeren med en ordrebekræftelse.

§2

Priser

2.1.

Alle opgivne priser er ekskl. moms. Alle priser i prislister er vejledende og forudsætter kontant betaling ved levering.

2.2.

Transport- montage- og demontagepriser er alle forudsat én løbende arbejdsgang.

2.3.

Priser i tilbud og ordrebekræftelser, baseret på udenlandsk valuta er afgivet med forbehold for fordyrende ændringer i kursforhold samt afgifter og told. Kursændringer i valuta samt pålagte afgifter og told viderefaktureres til køber.

2.4.

Købers særlige krav og ønsker, der har været drøftet mellem parterne ved indgåelse af aftalen, skal være anført i ordrebekræftelsen, såfremt disse skal være gældende for det solgte.

§3

Tilbud

3.1.

Tilbud, der afgives skriftligt, er gældende i 14 dage fra tilbudets datering. Alle tilbud skal erstattes af en ordrebekræftelse.

3.2.

Købers særlige forhold skal være anført i ordrebekræftelsen, såfremt disse skal kunne anses for aftalte. Ved købers særlige forhold forstås blandt andet: Købers forudsætninger for aftalen, det købte eller andre forhold der vedrører køber.

§4

Teknisk rådgivning

4.1.

Hvor sælger i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af købsaftale, har ydet køber teknisk rådgivning uden særskilt beregning af honorar, er den ydede tekniske rådgivning alene at anse somvejledende. Sælger påtager sig således ikke noget erstatningsansvar herfor.

4.2.

Alle oplysninger om kvalitet, tekniske data m.v. der fremgår af brochurer, kataloger og andet salgsmateriale, er alene vejledende.

§5

Levering

5.1.

De af sælger oplyste leveringstider er anslåede af sælger. Sælger er uden ansvar, såfremt der sker afvigelser fra de oplyste tider. De afgivne oplysninger er uforbindende for sælger, og eventuelle afvigelser berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger, hvorfor køber blandt andet ikke kan hæve, kræve afslag, godtgørelse eller erstatning.

5.2.

Levering er ab sælgers adresse medmindre andet skriftligt fremgår af ordrebekræftelsen.

5.3.

Køber afholder alle udgifter til transport af det købte til det af køber anviste monteringssted/opstillingssted og opstilling, herunder tilslutning til el og eventuel prøvebelastning.

5.4.

Sælger er berettiget, men ikke forpligtet, til for købers regning at tegne transportforsikring.

5.5.

Såfremt det købte skal opbygges, opstilles, monteres, eller lignende er køber ansvarlig, jævnfør det nedennævnte.

5.6.

Køber har ansvaret for, at købers repræsentant i form af formand/ingeniør/byggeleder er tilstede på opstillingsstedet ved det købtes ankomst. Købers repræsentant skal ved ankomst anvise korrekt opstillingssted.

5.7.

Køber stiller i forbindelse med opstilling og nedtagning af kraner kranfører til rådighed, der tillige fungerer som medhjælp i den forbindelse. Køber bærer ansvaret for den pågældende under montagen og arbejdets udførelse.

5.8.

Kørevej til opstillingsstedet skal være fast, og der skal være tilstrækkelige pladsforhold for last- og langvogne samt mobilkraner. Eventuelle udgifter til udlægning af køreplader, ventetid m.v. afholdes af køber, og faktureres særskilt.

5.9.

Ved det købtes ankomst til opstillingsstedet er det købers ansvar, at der er etableret el-forsyning såvel til brug for opstilling som til brug for drift af det købte. El-forsyningen skal opfylde de af sælger stillede krav, der oplyses på forlangende. Kraner leveres med fødekabel til bund af mast. Sælger er berettiget til at rekvirere el-forsyning etableret for købers regning, såfremt sælger finder det påkrævet.

5.10.

Køber har ansvaret for, at der på opstillingsstedet er tilstrækkelig plads for opstilling og nedtagning af det købte. Mobilkran skal kunne placeres op til 16 meter fra opstillingssted for kraner.

5.11.

Særligt ved opstilling af kraner:

Ved opstilling på fundament skal dette være støbt og hærdet. Ved opstilling på nedstøbnings-mast/anker skal masten/ankrene være nedstøbt i fundamentet og hærdet. Ved montage på bogier skal minimum 12 meter spor til kran være udlagt på bæredygtigt underlag.

5.12.

Arbejdet omfattet af § 5.10 foretages af køber, der afholder omkostningerne hertil. Såfremt sælger udfører arbejderne helt eller delvist, faktureres dette særskilt til køber. Sælger er berettiget til at lade arbejderne udføre for købers regning, såfremt dette er nødvendigt for opstilling af det købte.

§6

Afbestilling / ændring af ordre

6.1.

Afbestilling eller ændring af en ordre, der er skriftligt bekræftet af sælger, kan kun ske efter aftale. Sælger er berettiget til at afslå en afbestilling eller ændring, uanset hvor fremskreden en eventuel produktion af det købte er.

6.2.

I det omfang køber afbestiller eller ændrer en ordre, skal køber holde sælger skadesløs som følge heraf. Køber afholder således alle de med afbestillingen eller ændringen forbundne omkostninger.​

§7

Betaling

7.1.

Med mindre andet er aftalt, betales kontant senest når det købte leveres ab sælgers adresse.

7.2.

Sælger er berettiget til at kræve bankgaranti fra et af sælger godkendt pengeinstitut til sikkerhed for købers betaling.

7.3.

Ved forsinket betaling forrentes det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned fra fakturadato.

§8

Ejendomsret

8.1.

Sælger forbeholder sig ejendomsretten over det solgte, indtil hele købesummen inkl. renter, omkostninger m.m. er betalt. Det solgte forbliver således sælgers ejendom, indtil hele købesummen som ovenfor nævnt er betalt.

Sælger kan for købers regning således tage det solgte tilbage, såfremt køber misligholder sin betalingsforpligtelse.

8.2.

Såfremt sælgers tilgodehavende er overdraget til tredjemand til eje eller pant, kan køber ikke gøre indsigelser overfor erhververen af rettighederne i henhold til købsaftalen.

§9

Reklamation

9.1.

Købers reklamationsret følger lovgivningens regler herom. I det omfang disse udvides, skal det fremgå af den skriftlige ordrebekræftelse.

9.2.

Sælger er uden ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab, herunder avancetab, driftstab, tidstab etc. Sælger er uden ansvar for følgeskader, herunder på bygningsdele, installationer etc., tredjemand eller tredjemands ejendom.

9.3.

Køber skal inden 8 dage efter modtagelsen af det købte skriftligt reklamere over eventuelle mangler.

9.4.

Sælgers ansvar følger i øvrigt dansk rets almindelige regler.

§10

Ansvar / produktansvar

10.1.

Sælger er uden ansvar for det solgte og dets anvendelse, herunder gener for vejrliget, efter levering til køber.

10.2.

Sælger er ansvarlig for person- eller tingsskade efter reglerne i ”Lov om produktansvar”. Sælger er uden ansvar for skader på fast ejendom, løsøre eller personer, medens det solgte er i købers besiddelse.

10.3.

Sælger er uden ansvar for skader forårsaget af produkter, hvori det solgte indgår.

10.4.

Sælger er alene ansvarlig for skader, såfremt disse forårsages af sælger eller personer, som sælger efter dansk rets almindelige regler har ansvaret for.

10.5.

Sælger er uden ansvar for direkte eller indirekte skader og tab, herunder avancetab, driftstab eller andre tab. Såfremt sælger skulle blive pålagt at være ansvarlig for produktansvar, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs. Erstatningskrav fra tredjemand skal straks meddeles den anden part.

10.6.

I det omfang tredjemand har rejst erstatningskrav, der vedrører en skade forårsaget af salgsgenstanden, overfor enten køber eller sælger, er parterne forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol, som tredjemand har anlagt sagen ved.

10.7.

I det omfang sælger ifalder ansvar, er ansvaret begrænset til DKK 2.000.000,-. (kroner to millioner 00/100)

§11

Ophævelse

11.1.

Sælger er berettiget til, uden varsel, at ophæve aftalen med køber i tilfælde af væsentlig misligholdelse.

11.2.

Ved væsentlig misligholdelse forstås bl.a.:

a. Købers manglende betaling for enhver ydelse i forbindelse med købet,

b. købers tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til nærværende betingelser,

c. køber kommer under insolvensbehandling,

d. købers aktivitet skaber unormal høj risiko for personskade eller væsentlig materiel skade.

11.3.

Såfremt aftalen ophæves som følge af købers misligholdelse, er køber ansvarlig for ethvert tab, sælger måtte lide ved handlens annullering.

11.4.

Ved ophævelse af købet er sælger berettiget til at afhente og/eller nedtage det solgte for købers regning og risiko.

§12

Force majeure

12.1.

Sælger er til enhver tid uden ansvar for manglende eller forsinket opfyldelse af købsaftalen, som skyldes force majeure, som f.eks. strejke, lockout, blokade, krig, optøjer, offentlig beslaglæggelse, ildebrand, manglende eller mangelfuld levering fra underleverandører som følge af force majeure, hvad enten leveringen har direkte eller indirekte indvirkning på det solgte.

12.2.

Som følge af sælger er uden ansvar, er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder hæve købet, kræve afslag eller erstatning.

§13

Tvister

13.1.

Enhver tvist mellem sælger og køber afgøres af dansk ret, således forstået som den ret der på tidspunktet for tvisten ville gælde mellem to parter hjemhørende i Danmark, vedrørende en sag uden internationale momenter.

13.2.

En eventuel tvist anlægges og afgøres ved Retten i Aarhus.

Juni 2016

Kran Elektro A/S

Langelinie 53, Herskind

8464 Galten